چه‌کسانی برای نمایندگان تازه‌وارد پدربزرگ‌بازی درآوردند؟

چه‌کسانی برای نمایندگان تازه‌وارد پدربزرگ‌بازی درآوردند؟

پارلمان در سایه؛ طرحی بود که حجاریان درانداخت. احتمالاً بهتر از هر کسی پدرخوانده‌های اصلاح‌طلب از رفتار احتمالاً غیرقابل پیش بینی نمایندگان تهران بیمناکند.

چه‌کسانی برای نمایندگان تازه‌وارد پدربزرگ‌بازی درآوردند؟

(image)

پارلمان در سایه؛ طرحی بود که حجاریان درانداخت. احتمالاً بهتر از هر کسی پدرخوانده‌های اصلاح‌طلب از رفتار احتمالاً غیرقابل پیش بینی نمایندگان تهران بیمناکند.
چه‌کسانی برای نمایندگان تازه‌وارد پدربزرگ‌بازی درآوردند؟

فروش بک لینک

فانتزی