چرا یار غار روحانی درباره حقوق های نجومی ساکت است؟!

چرا یار غار روحانی درباره حقوق های نجومی ساکت است؟!

هاشمی که در ماجرای برجام برای دولت سنگ تمام گذاشته بود، در ماجرای فیش‌های حقوقی هنوز که هنوز است وارد نشده است. رفیقِ شادی‌های برجامِ دولت تبدیل به نارفیقِ ساکتِ روزهای سخت دولت شده و حاضر نیست حتی یک کلمه در این‌باره سخن بگوید.

چرا یار غار روحانی درباره حقوق های نجومی ساکت است؟!

(image)

هاشمی که در ماجرای برجام برای دولت سنگ تمام گذاشته بود، در ماجرای فیش‌های حقوقی هنوز که هنوز است وارد نشده است. رفیقِ شادی‌های برجامِ دولت تبدیل به نارفیقِ ساکتِ روزهای سخت دولت شده و حاضر نیست حتی یک کلمه در این‌باره سخن بگوید.
چرا یار غار روحانی درباره حقوق های نجومی ساکت است؟!

کتابخانه فرهنگ