چرا فرهنگ انتظار را از طریق بازی منتقل نمی‌کنیم؟/ در آمریکا افرادی آن‌قدر پای تلویزیون می‌نشستند تا می‌مردند!/ خودمان را بایکوت کرد‌ه‌ایم

چرا فرهنگ انتظار را از طریق بازی منتقل نمی‌کنیم؟/ در آمریکا افرادی آن‌قدر پای تلویزیون می‌نشستند تا می‌مردند!/ خودمان را بایکوت کرد‌ه‌ایم

ما خودمان را بایکوت کرد‌ه‌ایم. چند تا از رسانه‌ها بازی‌های ما را نقد محتوایی و فرمی می‌کنند؟ بدترین اتفاق برای یک هنرمند این است که اثرش نادیده گرفته شود.

چرا فرهنگ انتظار را از طریق بازی منتقل نمی‌کنیم؟/ در آمریکا افرادی آن‌قدر پای تلویزیون می‌نشستند تا می‌مردند!/ خودمان را بایکوت کرد‌ه‌ایم

(image)

ما خودمان را بایکوت کرد‌ه‌ایم. چند تا از رسانه‌ها بازی‌های ما را نقد محتوایی و فرمی می‌کنند؟ بدترین اتفاق برای یک هنرمند این است که اثرش نادیده گرفته شود.
چرا فرهنگ انتظار را از طریق بازی منتقل نمی‌کنیم؟/ در آمریکا افرادی آن‌قدر پای تلویزیون می‌نشستند تا می‌مردند!/ خودمان را بایکوت کرد‌ه‌ایم

اسکای نیوز