چرا سیاستمداران غربی برای محبوبیت ادعای مخالفت با سرمایه‌داری می‌کنند؟/ ققنوس ۹۹ درصدی‌ها از خاکستر برخواست!

چرا سیاستمداران غربی برای محبوبیت ادعای مخالفت با سرمایه‌داری می‌کنند؟/ ققنوس ۹۹ درصدی‌ها از خاکستر برخواست!

پدیده برنی و جرمی شاید به نتیجه نرسد و حتی ممکن است این سیاستمداران پس از رسیدن به قدرت به تمام شعارهای خود پشت کنند اما یک واقعیت تغییر نخواهد کرد. مردم از سرمایه‌داری ناراضی هستند.

چرا سیاستمداران غربی برای محبوبیت ادعای مخالفت با سرمایه‌داری می‌کنند؟/ ققنوس ۹۹ درصدی‌ها از خاکستر برخواست!

(image)

پدیده برنی و جرمی شاید به نتیجه نرسد و حتی ممکن است این سیاستمداران پس از رسیدن به قدرت به تمام شعارهای خود پشت کنند اما یک واقعیت تغییر نخواهد کرد. مردم از سرمایه‌داری ناراضی هستند.
چرا سیاستمداران غربی برای محبوبیت ادعای مخالفت با سرمایه‌داری می‌کنند؟/ ققنوس ۹۹ درصدی‌ها از خاکستر برخواست!

wolrd press news