چرا بعد از ۸ سال به یاد اعتصاب غذا افتاده‌اید!؟

چرا بعد از ۸ سال به یاد اعتصاب غذا افتاده‌اید!؟
اعتصاب غذای آقای کروبی مثل اعتصاب غذای دیگر اصلاح طلبان کاملا نمایشی است. اما سوال آنجاست که چرا بعد از ۸ سال به یاد اعتصاب غذا افتاده است؟

چرا بعد از ۸ سال به یاد اعتصاب غذا افتاده‌اید!؟

اعتصاب غذای آقای کروبی مثل اعتصاب غذای دیگر اصلاح طلبان کاملا نمایشی است. اما سوال آنجاست که چرا بعد از ۸ سال به یاد اعتصاب غذا افتاده است؟
چرا بعد از ۸ سال به یاد اعتصاب غذا افتاده‌اید!؟