چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

به گفته یک کارشناس مافیا، انگلیس فاسدترین کشور جهان است و این بروکراسی، پلیس و یا سیاست انگلیس نیست که دچار فساد شده بلکه سرمایه مالی آن فاسد است.

چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

(image)

به گفته یک کارشناس مافیا، انگلیس فاسدترین کشور جهان است و این بروکراسی، پلیس و یا سیاست انگلیس نیست که دچار فساد شده بلکه سرمایه مالی آن فاسد است.
چرا انگلیس فاسدترین کشور جهان است؟

wolrd press news