چرایی پیروزی راستهای رادیکال در بریتانیا

چرایی پیروزی راستهای رادیکال در بریتانیا
راست افراطی بیش از هر چیز محصول بی اعتمادی فزاینده و رشد نارضایتی به جریانات حاکم در اروپا است، این جریان به دنبال مشروعیت زدایی سیاسی و اخلاقی از نظام سیاسی مستقر و احزاب حاکم است و نخبگان وابسته به نظام و خود آن را فاسد معرفی می کند

چرایی پیروزی راستهای رادیکال در بریتانیا

راست افراطی بیش از هر چیز محصول بی اعتمادی فزاینده و رشد نارضایتی به جریانات حاکم در اروپا است، این جریان به دنبال مشروعیت زدایی سیاسی و اخلاقی از نظام سیاسی مستقر و احزاب حاکم است و نخبگان وابسته به نظام و خود آن را فاسد معرفی می کند
چرایی پیروزی راستهای رادیکال در بریتانیا

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی