چراغ سبز کانادا برای حضور نیروهایش در شرق اروپا

چراغ سبز کانادا برای حضور نیروهایش در شرق اروپا

وزارت دفاع کانادا برای حضور نیروهای نظامی‌اش در پایگاه‌های نظامی ناتو در شرق اروپا چراغ سبز نشان داد.

چراغ سبز کانادا برای حضور نیروهایش در شرق اروپا

(image)

وزارت دفاع کانادا برای حضور نیروهای نظامی‌اش در پایگاه‌های نظامی ناتو در شرق اروپا چراغ سبز نشان داد.
چراغ سبز کانادا برای حضور نیروهایش در شرق اروپا

مرجع سلامتی