چراغ سبز مسکو به عربستان برای سرمایه گذاری در روسیه

چراغ سبز مسکو به عربستان برای سرمایه گذاری در روسیه

الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت که این کشور در صورت تشکیل صندوق ذخیره ارزی عربستان سعودی به ارزش دو تریلیون دلار به استفاده از آن در اجرای طرح های خود امیدوار است.

چراغ سبز مسکو به عربستان برای سرمایه گذاری در روسیه

(image)

الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه گفت که این کشور در صورت تشکیل صندوق ذخیره ارزی عربستان سعودی به ارزش دو تریلیون دلار به استفاده از آن در اجرای طرح های خود امیدوار است.
چراغ سبز مسکو به عربستان برای سرمایه گذاری در روسیه

خبرگزاری اصفحان