چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک صنفی وجود ندارد/ وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور

چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک صنفی وجود ندارد/ وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور

نعمت‌زاده در جمع اصناف کشور گفت: تردیدی در مردمی بودن اصناف و اتحادیه‌ها وجود ندارد و این در حالی است که با توجه به وجود اصناف غیرمجاز و غیر رسمی می‌باید واحدهای کوچک صنفی با یکدیگر تجمیع شوند.

چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک صنفی وجود ندارد/ وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور

(image)

نعمت‌زاده در جمع اصناف کشور گفت: تردیدی در مردمی بودن اصناف و اتحادیه‌ها وجود ندارد و این در حالی است که با توجه به وجود اصناف غیرمجاز و غیر رسمی می‌باید واحدهای کوچک صنفی با یکدیگر تجمیع شوند.
چاره‌ای جز تجمیع واحدهای کوچک صنفی وجود ندارد/ وجود ۳ میلیون واحد صنفی در کشور

car