پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

روسیه، پیشنهاد کرد در مرزهای ترکیه که تروریست ها از طریق آن ها به خاک سوریه نفوذ می کنند، ناظرانی مستقل مستقر شوند.

پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

(image)

روسیه، پیشنهاد کرد در مرزهای ترکیه که تروریست ها از طریق آن ها به خاک سوریه نفوذ می کنند، ناظرانی مستقل مستقر شوند.
پیشنهاد روسیه برای استقرار نیروهای حافظ صلح در مرز ترکیه و سوریه

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید