پنج هزار و ۶۶۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه

پنج هزار و ۶۶۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه

رئیس سازمان آموزش عالی ترکیه از حضور پنج هزار و ۶۶۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه خبر داد و گفت که بین دانشگاه‌های ۲ کشور ۴۱ پروتکل همکاری وجود دارد.

پنج هزار و ۶۶۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه

(image)

رئیس سازمان آموزش عالی ترکیه از حضور پنج هزار و ۶۶۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه خبر داد و گفت که بین دانشگاه‌های ۲ کشور ۴۱ پروتکل همکاری وجود دارد.
پنج هزار و ۶۶۱ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه

خبرگزاری اصفحان