پلیس عراق اوضاع «منطقه سبز» بغداد را تحت کنترل درآورد

پلیس عراق اوضاع «منطقه سبز» بغداد را تحت کنترل درآورد

پلیس عراق اعلام کرد که اوضاع امنیتی منطقه سبز بغداد را کاملا به کنترل خود درآورده است.

پلیس عراق اوضاع «منطقه سبز» بغداد را تحت کنترل درآورد

(image)

پلیس عراق اعلام کرد که اوضاع امنیتی منطقه سبز بغداد را کاملا به کنترل خود درآورده است.
پلیس عراق اوضاع «منطقه سبز» بغداد را تحت کنترل درآورد

wolrd press news