پشت پرده عزل امیرعبداللهیان چیست؟/ برجام بازی روحانی با شیوخ عرب!

پشت پرده عزل امیرعبداللهیان چیست؟/ برجام بازی روحانی با شیوخ عرب!

العربیه ساعاتی پس از عزل امیرعبداللهیان این اقدام ظریف را نشان دهنده عزم جدی دولت روحانی برای تعامل با اعراب و به خصوص دولت سعودی دانست.

پشت پرده عزل امیرعبداللهیان چیست؟/ برجام بازی روحانی با شیوخ عرب!

(image)

العربیه ساعاتی پس از عزل امیرعبداللهیان این اقدام ظریف را نشان دهنده عزم جدی دولت روحانی برای تعامل با اعراب و به خصوص دولت سعودی دانست.
پشت پرده عزل امیرعبداللهیان چیست؟/ برجام بازی روحانی با شیوخ عرب!

استخدام