پرونده پارازیت‌های ماهواره‌ای مختومه شد

پرونده پارازیت‌های ماهواره‌ای مختومه شد

پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب‌زا بودن امواج پارازیت‌های ماهواره‌ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تائید آن در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد.

پرونده پارازیت‌های ماهواره‌ای مختومه شد

(image)

پرونده شکایت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی مبنی بر آسیب‌زا بودن امواج پارازیت‌های ماهواره‌ای با صدور قرار منع تعقیب در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و تائید آن در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کارکنان دولت، مختومه شد.
پرونده پارازیت‌های ماهواره‌ای مختومه شد

تکنولوژی جدید