پرداخت ۴۰۰میلیون دلار سیاست آمریکا در باج ندادن برای آزادی گروگان‌ها را تضعیف کرد

پرداخت ۴۰۰میلیون دلار سیاست آمریکا در باج ندادن برای آزادی گروگان‌ها را تضعیف کرد

رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا نسبت به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران آن هم در زمان تبادل زندانیان آمریکایی اعتراض کرد.

پرداخت ۴۰۰میلیون دلار سیاست آمریکا در باج ندادن برای آزادی گروگان‌ها را تضعیف کرد

(image)

رئیس بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا نسبت به پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران آن هم در زمان تبادل زندانیان آمریکایی اعتراض کرد.
پرداخت ۴۰۰میلیون دلار سیاست آمریکا در باج ندادن برای آزادی گروگان‌ها را تضعیف کرد

پایگاه خبری مبارز