پافشاری اردوغان بر موضع جنجال‌برانگیزش در قبال بحران سوریه

پافشاری اردوغان بر موضع جنجال‌برانگیزش در قبال بحران سوریه

رئیس‌جمهوری ترکیه در موضعی که نشان دهنده تنها شدن این کشور در قبال بحران سوریه است، می‌گوید حتی اگر ترکیه تنها هم بماند، موضعش در قبال سوریه را تغییر نمی‌دهد.

پافشاری اردوغان بر موضع جنجال‌برانگیزش در قبال بحران سوریه

(image)

رئیس‌جمهوری ترکیه در موضعی که نشان دهنده تنها شدن این کشور در قبال بحران سوریه است، می‌گوید حتی اگر ترکیه تنها هم بماند، موضعش در قبال سوریه را تغییر نمی‌دهد.
پافشاری اردوغان بر موضع جنجال‌برانگیزش در قبال بحران سوریه

سیستم اطلاع رسانی

ساخت بنر