پاسخ کمیته جستجوی مفقودین به اظهارات مسئولان محیط زیست درباره یادمان شهدا

پاسخ کمیته جستجوی مفقودین به اظهارات مسئولان محیط زیست درباره یادمان شهدا

روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین در واکنشی به اظهارات جدید مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: بیگانگی جناب آقای کهرم با اتفاقات و پدیده‌ اجتماعی کشور نشانگر دور بودن ایشان از حال و هوا و فضای‌های فرهنگی، بومی و اجتماعی کشور می‌باشد.

پاسخ کمیته جستجوی مفقودین به اظهارات مسئولان محیط زیست درباره یادمان شهدا

(image)

روابط عمومی کمیته جستجوی مفقودین در واکنشی به اظهارات جدید مشاور سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: بیگانگی جناب آقای کهرم با اتفاقات و پدیده‌ اجتماعی کشور نشانگر دور بودن ایشان از حال و هوا و فضای‌های فرهنگی، بومی و اجتماعی کشور می‌باشد.
پاسخ کمیته جستجوی مفقودین به اظهارات مسئولان محیط زیست درباره یادمان شهدا

فانتزی