پاسخ مستقیم به اسرائیل خارج از مزارع شبعا

پاسخ مستقیم به اسرائیل خارج از مزارع شبعا

روزنامه لبنانی الاخبار طی گزارشی درباره سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله از اصلاح در اصول رویارویی مقاومت با دشمن صهیونیستی که مشتمل بر دو اصل پاسخ مستقیم و خارج از مزارع شبعا است، خبر داد.

پاسخ مستقیم به اسرائیل خارج از مزارع شبعا

(image)

روزنامه لبنانی الاخبار طی گزارشی درباره سخنرانی اخیر دبیرکل حزب الله از اصلاح در اصول رویارویی مقاومت با دشمن صهیونیستی که مشتمل بر دو اصل پاسخ مستقیم و خارج از مزارع شبعا است، خبر داد.
پاسخ مستقیم به اسرائیل خارج از مزارع شبعا