پارلمان عراق جلسه بررسی نامزدهای کابینه جدید را به شنبه موکول کرد

پارلمان عراق جلسه بررسی نامزدهای کابینه جدید را به شنبه موکول کرد

 پارلمان عراق پس از آنکه نخست وزیر این کشور نامزدهای کابینه جدید عراق را ارائه کرد، جلسه بررسی نامزدها را به شنبه موکول کرد.

پارلمان عراق جلسه بررسی نامزدهای کابینه جدید را به شنبه موکول کرد

(image)

 پارلمان عراق پس از آنکه نخست وزیر این کشور نامزدهای کابینه جدید عراق را ارائه کرد، جلسه بررسی نامزدها را به شنبه موکول کرد.
پارلمان عراق جلسه بررسی نامزدهای کابینه جدید را به شنبه موکول کرد

فروش بک لینک