ویژه برنامه روز مهندس برگزار می‌شود

به همت بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد ویژه برنامه روز مهندس برگزار می‌شود.