ولز نیمه اول بازی مقابل انگلیس را برد

ولز نیمه اول بازی مقابل انگلیس را برد

انگلیس با وجود برتری در نیمه اول مقابل ولز اما شکست خورد.

ولز نیمه اول بازی مقابل انگلیس را برد

(image)

انگلیس با وجود برتری در نیمه اول مقابل ولز اما شکست خورد.
ولز نیمه اول بازی مقابل انگلیس را برد

تکنولوژی جدید