وقتی با جان یک انسان مظلوم طرفیم، به رفع و رجوع دست و پاشکسته ماجرا اکتفا نکنیم!

وقتی با جان یک انسان مظلوم طرفیم، به رفع و رجوع دست و پاشکسته ماجرا اکتفا نکنیم!

یکی از دانشجویان بورسیه به بیانیه دانشگاه کاشان در خصوص خودکشی ایوب آقایی، دانشجوی بورسیه شاغل به تحصیل در این دانشگاه واکنش نشان داد.

وقتی با جان یک انسان مظلوم طرفیم، به رفع و رجوع دست و پاشکسته ماجرا اکتفا نکنیم!

(image)

یکی از دانشجویان بورسیه به بیانیه دانشگاه کاشان در خصوص خودکشی ایوب آقایی، دانشجوی بورسیه شاغل به تحصیل در این دانشگاه واکنش نشان داد.
وقتی با جان یک انسان مظلوم طرفیم، به رفع و رجوع دست و پاشکسته ماجرا اکتفا نکنیم!

مدرسه