وقتی اظهارات خواجه‌سروی طه هاشمی را به گوشه رینگ کشاند

وقتی اظهارات خواجه‌سروی طه هاشمی را به گوشه رینگ کشاند

آنچه مسلم است؛ اظهارات خواجه‌سروی در خصوص عملکرد فرهنگی دانشگاه آزاد سخت طه هاشمی معاون دانشجویی فرهنگی این دانشگاه را آزرده کرده است. به طوری که وی سه مرتبه به این اظهارات واکنش نشان داد.

وقتی اظهارات خواجه‌سروی طه هاشمی را به گوشه رینگ کشاند

(image)

آنچه مسلم است؛ اظهارات خواجه‌سروی در خصوص عملکرد فرهنگی دانشگاه آزاد سخت طه هاشمی معاون دانشجویی فرهنگی این دانشگاه را آزرده کرده است. به طوری که وی سه مرتبه به این اظهارات واکنش نشان داد.
وقتی اظهارات خواجه‌سروی طه هاشمی را به گوشه رینگ کشاند

باران دانلود