وعده وزیر علوم به نخبگان ایرانی مقیم خارج که برمی گردند

وعده وزیر علوم به نخبگان ایرانی مقیم خارج که برمی گردند
– همشهری آنلاین: وزیر علوم از برنامه ریزی برای بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور خبر داد و گفت: این نخبگان می توانند جذب دانشگاه ها شوند و تا یک سال اول جذب، بنیاد نخبگان حقوق آنها را پرداخت می کند.

وعده وزیر علوم به نخبگان ایرانی مقیم خارج که برمی گردند

– همشهری آنلاین: وزیر علوم از برنامه ریزی برای بازگشت نخبگان ایرانی مقیم خارج کشور خبر داد و گفت: این نخبگان می توانند جذب دانشگاه ها شوند و تا یک سال اول جذب، بنیاد نخبگان حقوق آنها را پرداخت می کند.
وعده وزیر علوم به نخبگان ایرانی مقیم خارج که برمی گردند

مرکز فیلم