وضعیت دروازه‌بان پرسپولیس بعد از اتفاق امروز

دروازه بان پرسپولیس که از ناحیه سر دچارشکستگی شده بود خیال هواداران پرسپولیس را راحت کرد.