وزیر دفاع روسیه وارد پایگاه «حمیمیم» سوریه شد

وزیر دفاع روسیه وارد پایگاه «حمیمیم» سوریه شد

وزیر دفاع روسیه به درخواست رئیس جمهور این کشور، برای بازدید از پایگاه هوایی «حمیمیم» واقع در استان لاذقیه، وارد سوریه شد.

وزیر دفاع روسیه وارد پایگاه «حمیمیم» سوریه شد

(image)

وزیر دفاع روسیه به درخواست رئیس جمهور این کشور، برای بازدید از پایگاه هوایی «حمیمیم» واقع در استان لاذقیه، وارد سوریه شد.
وزیر دفاع روسیه وارد پایگاه «حمیمیم» سوریه شد

موسیقی