وزیر آموزش و پرورش: مرد نیاز داریم

وزیر آموزش و پرورش: مرد نیاز داریم

 با اشاره به اینکه ۸۰۰ هزار معلم می تواند کار یک میلیون معلم فعلی را انجام دهند، گفت: در آموزش و پرورش جذب معلمین مرد در استان ها بیشتر مورد نیاز است.

وزیر آموزش و پرورش: مرد نیاز داریم

(image)

 با اشاره به اینکه ۸۰۰ هزار معلم می تواند کار یک میلیون معلم فعلی را انجام دهند، گفت: در آموزش و پرورش جذب معلمین مرد در استان ها بیشتر مورد نیاز است.
وزیر آموزش و پرورش: مرد نیاز داریم

بازی