وزارت کشورانگلیس آمارهای جدیدی درباره تروریستهای انگلیسی منتشر کرد

وزارت کشورانگلیس آمارهای جدیدی درباره تروریستهای انگلیسی منتشر کرد

وزارت کشور انگلیس با انتشار آمارهای جدیدی درباره تروریستهای انگلیسی که در درگیریها در سوریه و عراق مشارکت دارند، جزئیاتی را از پرونده های حقوقی آنان پس از بازگشت به انگلیس منتشر کرد.

وزارت کشورانگلیس آمارهای جدیدی درباره تروریستهای انگلیسی منتشر کرد

(image)

وزارت کشور انگلیس با انتشار آمارهای جدیدی درباره تروریستهای انگلیسی که در درگیریها در سوریه و عراق مشارکت دارند، جزئیاتی را از پرونده های حقوقی آنان پس از بازگشت به انگلیس منتشر کرد.
وزارت کشورانگلیس آمارهای جدیدی درباره تروریستهای انگلیسی منتشر کرد

خبر جدید