وزارت خارجه عراق از احضار سفیر عربستان سعودی خبر داد

وزارت خارجه عراق از احضار سفیر عربستان سعودی خبر داد

وزارت امور خارجه عراق از احضار سفیر عربستان سعودی به این وزارتخانه خبر داد.

وزارت خارجه عراق از احضار سفیر عربستان سعودی خبر داد

(image)

وزارت امور خارجه عراق از احضار سفیر عربستان سعودی به این وزارتخانه خبر داد.
وزارت خارجه عراق از احضار سفیر عربستان سعودی خبر داد

خبرگزاری اصفحان