وزارت خارجه آمریکا تهدید جان کری علیه روسیه را پس گرفت!

وزارت خارجه آمریکا تهدید جان کری علیه روسیه را پس گرفت!

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری زمانی که گفت صبر این کشور در مناقشه سوریه محدود است قصد نداشت روسیه را تهدید کند.

وزارت خارجه آمریکا تهدید جان کری علیه روسیه را پس گرفت!

(image)

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد جان کری زمانی که گفت صبر این کشور در مناقشه سوریه محدود است قصد نداشت روسیه را تهدید کند.
وزارت خارجه آمریکا تهدید جان کری علیه روسیه را پس گرفت!