وزارت بهداشت ۱۱ هزار عضو هیات علمی کم دارد

وزارت بهداشت ۱۱ هزار عضو هیات علمی کم دارد

مدیر امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ هزار نفر به عنوان اعضای هیات علمی با این وزارتخانه همکاری دارند، گفت : در حال حاضر به ۲۸ هزار عضو هیات علمی در کشور نیاز است.

وزارت بهداشت ۱۱ هزار عضو هیات علمی کم دارد

(image)

مدیر امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هم اکنون ۱۷ هزار نفر به عنوان اعضای هیات علمی با این وزارتخانه همکاری دارند، گفت : در حال حاضر به ۲۸ هزار عضو هیات علمی در کشور نیاز است.
وزارت بهداشت ۱۱ هزار عضو هیات علمی کم دارد

تکنولوژی جدید