وزارت اطلاعات همراه بامردم است/ نباید چشم ازسلامت اقتصادی بپوشانیم

وزارت اطلاعات همراه بامردم است/ نباید چشم ازسلامت اقتصادی بپوشانیم
وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات برای مردم و همراه با مردم است، گفت: برای اینکه امنیت اقتصادی آسیب نبیند نباید چشم از سلامت اقتصادی بپوشانیم.

وزارت اطلاعات همراه بامردم است/ نباید چشم ازسلامت اقتصادی بپوشانیم

وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات برای مردم و همراه با مردم است، گفت: برای اینکه امنیت اقتصادی آسیب نبیند نباید چشم از سلامت اقتصادی بپوشانیم.
وزارت اطلاعات همراه بامردم است/ نباید چشم ازسلامت اقتصادی بپوشانیم