وزارت ارشاد در خصوص پرونده یالثارات عقب نشینی نکرده است

وزارت ارشاد در خصوص پرونده یالثارات عقب نشینی نکرده است

وزارت ارشاد در خصوص پرونده یالثارات عقب نشینی نکرده است. البته فقط در یک مورد عقب نشستیم و آن مورد هم این بود که آقای نوش‌آبادی گفته بود پرونده را به قوه قضاییه نفرستادیم.

وزارت ارشاد در خصوص پرونده یالثارات عقب نشینی نکرده است

(image)

وزارت ارشاد در خصوص پرونده یالثارات عقب نشینی نکرده است. البته فقط در یک مورد عقب نشستیم و آن مورد هم این بود که آقای نوش‌آبادی گفته بود پرونده را به قوه قضاییه نفرستادیم.
وزارت ارشاد در خصوص پرونده یالثارات عقب نشینی نکرده است