وجود تناقض در اظهارات دولتی‌ها برایمان عادی شده است

وجود تناقض در اظهارات دولتی‌ها برایمان عادی شده است

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران با بیان اینکه وجود تناقضات در اظهارات دولتی‌ها برایمان عادی شده، گفت: آن چیزی که برایمان مهم است برجامیست که این همه برایش وقت و سرمایه تلف شد؛ امروز باید شاهد اظهارات دولتی‌ها مبنی بر عدم ضمانت اجرایی برجام باشیم.

وجود تناقض در اظهارات دولتی‌ها برایمان عادی شده است

(image)

عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران با بیان اینکه وجود تناقضات در اظهارات دولتی‌ها برایمان عادی شده، گفت: آن چیزی که برایمان مهم است برجامیست که این همه برایش وقت و سرمایه تلف شد؛ امروز باید شاهد اظهارات دولتی‌ها مبنی بر عدم ضمانت اجرایی برجام باشیم.
وجود تناقض در اظهارات دولتی‌ها برایمان عادی شده است

بک لینک رنک 7

ganool review