واگذاری مسئولیت اجرایی بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن به بخش خصوصی

واگذاری مسئولیت اجرایی بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن به بخش خصوصی

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در راستای واگذاری فعالیت های اجرایی به نهادهای غیردولتی، امور اجرایی بخش عفاف و حجاب بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را به انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب واگذار کرد.

واگذاری مسئولیت اجرایی بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن به بخش خصوصی

(image)

کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در راستای واگذاری فعالیت های اجرایی به نهادهای غیردولتی، امور اجرایی بخش عفاف و حجاب بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را به انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب واگذار کرد.
واگذاری مسئولیت اجرایی بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن به بخش خصوصی

استخدام