هیچ سازمانی در ایران مثل سازمان انرژی اتمی قوانین سهل ندارد

هیچ سازمانی در ایران مثل سازمان انرژی اتمی قوانین سهل ندارد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: از خارج وقتی به ایران می آیند و مشاهده می کنند در کنار لوله آب لوله گاز هست تعجب می کنند

هیچ سازمانی در ایران مثل سازمان انرژی اتمی قوانین سهل ندارد

(image)

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: از خارج وقتی به ایران می آیند و مشاهده می کنند در کنار لوله آب لوله گاز هست تعجب می کنند
هیچ سازمانی در ایران مثل سازمان انرژی اتمی قوانین سهل ندارد

آهنگ جدید