هنوز تصمیمی برای شغل آینده ام نگرفته ام

هنوز تصمیمی برای شغل آینده ام نگرفته ام

نماینده مردم یزد در دوره بعد از نمایندگیش با درخواست مردم یزد در کنار آنها می خواهد که فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی داشته باشد اما خودش به شخصه تصمیم نگرفته است که می‌خواهد چه شغلی را انتخاب کند.

هنوز تصمیمی برای شغل آینده ام نگرفته ام

(image)

نماینده مردم یزد در دوره بعد از نمایندگیش با درخواست مردم یزد در کنار آنها می خواهد که فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی داشته باشد اما خودش به شخصه تصمیم نگرفته است که می‌خواهد چه شغلی را انتخاب کند.
هنوز تصمیمی برای شغل آینده ام نگرفته ام

بک لینک