همکاری اقتصادی بین هند و ایران تقویت می‌شود

همکاری اقتصادی بین هند و ایران تقویت می‌شود

نخست وزیر هند با بیان اینکه ایران و هند با هم پیوندهای تمدنی دارند، گفت: امیدوارم بتوانیم همکاری های اقتصادی میان کشورهایمان را تقویت کنیم.

همکاری اقتصادی بین هند و ایران تقویت می‌شود

(image)

نخست وزیر هند با بیان اینکه ایران و هند با هم پیوندهای تمدنی دارند، گفت: امیدوارم بتوانیم همکاری های اقتصادی میان کشورهایمان را تقویت کنیم.
همکاری اقتصادی بین هند و ایران تقویت می‌شود

سپهر نیوز