همایش ملی ادبیات پایداری در دانشگاه گیلان برگزار شد

همایش ملی ادبیات پایداری در دانشگاه گیلان برگزار شد

در راستای برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان، همایش ملی ادبیات پایداری امروز در دانشگاه گیلان برگزار شد.

همایش ملی ادبیات پایداری در دانشگاه گیلان برگزار شد

(image)

در راستای برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان، همایش ملی ادبیات پایداری امروز در دانشگاه گیلان برگزار شد.
همایش ملی ادبیات پایداری در دانشگاه گیلان برگزار شد