«هفته نامه ۹ دی» توقیف و به دادگاه ارجاع شد

«هفته نامه ۹ دی» توقیف و به دادگاه ارجاع شد

هیئت نظارت بر مطبوعات هفته نامه ٩دی را توقیف و به دادگاه ارجاع کرد؛ سه نشریه دیگر تذکر کتبی دریافت کردند.

«هفته نامه ۹ دی» توقیف و به دادگاه ارجاع شد

(image)

هیئت نظارت بر مطبوعات هفته نامه ٩دی را توقیف و به دادگاه ارجاع کرد؛ سه نشریه دیگر تذکر کتبی دریافت کردند.
«هفته نامه ۹ دی» توقیف و به دادگاه ارجاع شد

استخدام