هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد، حال و روز این روزهای دولت انگار رنگ و بوی این بیت را بیشتر به خود گرفته است. روزهایی که با علنی‌شدن فیش‌های حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی پیدا و پنهان‌های زیادی از دولت پاک دستان به چشم می‌خورد.

هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

(image)

هر دم از این باغ بری می‌رسد تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد، حال و روز این روزهای دولت انگار رنگ و بوی این بیت را بیشتر به خود گرفته است. روزهایی که با علنی‌شدن فیش‌های حقوق‌های نجومی برخی مدیران دولتی پیدا و پنهان‌های زیادی از دولت پاک دستان به چشم می‌خورد.
هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد

باران دانلود