هدف از «طوفان قاطعیت» پاسخ به دخالت ایران بود

هدف از «طوفان قاطعیت» پاسخ به دخالت ایران بود

وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن متهم کردن ایران به دخالت در امور یمن، گفت که هدف از طوفان قاطعیت پاسخ به دخالت ایران در امور یمن بود.

هدف از «طوفان قاطعیت» پاسخ به دخالت ایران بود

(image)

وزیر مشاور در امور خارجه امارات ضمن متهم کردن ایران به دخالت در امور یمن، گفت که هدف از طوفان قاطعیت پاسخ به دخالت ایران در امور یمن بود.
هدف از «طوفان قاطعیت» پاسخ به دخالت ایران بود

تلگرام