هدایتی باشگاه می خرد، علی کریمی مدیر می شود؟

حسین هدایتی که پیش از این در استیل آذین تجربه همکاری با علی کریمی را دارد، بار دیگر می خواهد آن تجربه را تکرار کند.