نیروی هوایی عربستان نیز وارد ترکیه شد

نیروی هوایی عربستان نیز وارد ترکیه شد

پس از نیروی زمینی، نیروی هوایی رژیم سعودی نیز وارد پایگاه نظامی قونیه در مرکز ترکیه شد.

نیروی هوایی عربستان نیز وارد ترکیه شد

(image)

پس از نیروی زمینی، نیروی هوایی رژیم سعودی نیز وارد پایگاه نظامی قونیه در مرکز ترکیه شد.
نیروی هوایی عربستان نیز وارد ترکیه شد

موسیقی