نیاز به توان انقلابی برای پیروزی در جنگ اقتصادی داریم

نیاز به توان انقلابی برای پیروزی در جنگ اقتصادی داریم

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نظامی، گفت: به شکل اداری در اقتصاد مقاومتی نمی‌توانیم پیروز شویم و نیاز به توان انقلابی برای پیروزی در جنگ اقتصادی داریم.

نیاز به توان انقلابی برای پیروزی در جنگ اقتصادی داریم

(image)

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در امور نظامی، گفت: به شکل اداری در اقتصاد مقاومتی نمی‌توانیم پیروز شویم و نیاز به توان انقلابی برای پیروزی در جنگ اقتصادی داریم.
نیاز به توان انقلابی برای پیروزی در جنگ اقتصادی داریم

پرس نیوز