نوع نگاه دانشجویان به روند فرایند ارزیابی اساتید

نوع نگاه دانشجویان به روند فرایند ارزیابی اساتید

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد در طرح تحقیقاتی نوع نگاه دانشجویان به فرآیند ارزیابی اساتید را بررسی کرد.

نوع نگاه دانشجویان به روند فرایند ارزیابی اساتید

(image)

مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه فردوسی مشهد در طرح تحقیقاتی نوع نگاه دانشجویان به فرآیند ارزیابی اساتید را بررسی کرد.
نوع نگاه دانشجویان به روند فرایند ارزیابی اساتید

پرس نیوز