نهایت حرف کسانی که می‌گویند تنش‌زدایی کنیم، ظلم پذیری است

نهایت حرف کسانی که می‌گویند تنش‌زدایی کنیم، ظلم پذیری است

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در اظهارات بعضی از سیاستمداران مان با یک مواضعی روبرو می شویم که دقیقا عین عبارات جریان انظلام است.

نهایت حرف کسانی که می‌گویند تنش‌زدایی کنیم، ظلم پذیری است

(image)

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در اظهارات بعضی از سیاستمداران مان با یک مواضعی روبرو می شویم که دقیقا عین عبارات جریان انظلام است.
نهایت حرف کسانی که می‌گویند تنش‌زدایی کنیم، ظلم پذیری است

موزیک سرا