نمی‌توانم طلب پیمانکاران از دولت را بگویم

معاون سازمان مدیریت با اشاره به برگزاری گرامیداشت شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره که دوشنبه در این سازمان برگزار می‌شود،‌ گفت: نمی‌توانم کل طلب پیمانکاران از دولت را بگویم.