نمایندگان مجلس باید به محرومیت زدایی و معیشت مردم توجه داشته باشند

مسئول حوزه ولی فقیه در سازمان بسیج دانشجویی خراسان رضوی گفت:  نمایندگان مجلس باید به محرومیت زدایی و معیشت مردم توجه داشته باشند.